Komunikat:Zarządzenie nr 3/2009 - turnusy Zarządzenie nr 4/2009 - bariery Zarządzenie nr 5/2009 - przedmi...więcej
Archiwum komunikatów
Zarządzenia regulujące dofinansowania dla osób niepełnosprawnych
Zarządzenie nr 3/2009 - turnusy Zarządzenie nr 4/2009 - bariery Zarządzenie nr 5/2009 - przedmioty ortopedyczne
Komunikat program zima 2008-2009
Pełna treść komunikatu do pobrania: Program_zima_2008-2009
Punkt spotkań z dziećmi
PUNKT SPOTKAŃ Z DZIEĆMI      W celu umożliwienia dzieciom, rodzicom i dalszym krewnym podtrzymywania wzajemnych kontaktów, w sytuacji w której z różnych przyczyn są one utrudnione lub uniemożliwione albo niewskazane  w miejscu zamieszkania rodzica lub dziecka lub wskazane w obecności pracownika socjalnego, pedagoga, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu uruchomiło od 1 września 2008 r. Punkt Spotkań z Dziećmi. Zarządzenie Nr 17/08Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniuz dnia 1 września 2008 r. w sprawie: ustalenia regulaminu Punktu Spotkań z Dziećmi działającym w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.Na podstawie §6 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zarządzam, co następuje: §1 Ustalam regulamin Punktu Spotkań z Dziećmi w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w GostyniuRegulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Regulamin Punktu Spotkań z Dziećmi § 1 Niniejszy regulamin ustala warunki organizowania spotkań z dziećmi w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. § 2 Dopuszcza się organizowanie spotkań z dziećmi w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu dla rodziców biologicznych, dalszej rodziny oraz innych osób związanych z dzieckiem. § 3 Warunkiem zorganizowania spotkania jest:1)    postanowienie właściwego sądu określającego kontakty z dzieckiem,2)    wniosek rodzica pod którego opieką znajduje się dziecko lub opiekuna prawnego dziecka o zorganizowanie spotkania,3)    wniosek rodzica lub innej osoby dorosłej zabiegającej o widzenia z dzieckiem po uzyskaniu zgody rodzica, pod którego opieką znajduje się dziecko lub opiekuna prawnego dziecka lub zgody właściwego sądu,4)    uiszczenie opłaty określonej w §5. § 4 1.    Spotkania organizowane są w terminie dogodnym dla stron w uzgodnieniu z Dyrektorem PCPR oraz pracownikiem asystującym przy spotkaniu, w sposób zapewniający ciągłość pracy jednostki i zapewniającym warunki intymności i bezpieczeństwa dla spotykającej się rodziny.2.    Spotkania organizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 – 18.00 oraz w soboty od 9.00 – 13.00. § 5 1.    Ustala się opłatę za obecność pracownika asystującego przy spotkaniu w wysokości 50 zł za godzinę zegarową.2.    W szczególnie uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek strony, istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłaty określonej w punkcie 1. Decyzję o częściowym zwolnieniu z opłaty podejmuje Dyrektor PCPR.3.    Opłata określona w punkcie 1 nie dotyczy spotkań z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. § 6 1.    Osoby uczestniczące w spotkaniu obowiązane są zachowywać ogólnie przyjęte normy społeczne, nie używać słów wulgarnych, nie podnosić głosu, nie zachowywać się prowokująco w stosunku do osoby, pod której opieką znajduje się dziecko.,2.    W przypadku naruszenia postanowienia punktu 1, a także podejrzenia, iż uczestnik spotkania znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, zostaną wezwane organy porządkowe oraz sporządzona informacja do właściwego sądu opiekuńczego.3.    Pracownik asystujący przy spotkaniu sporządza notatkę z przebiegu spotkania. §7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.       /-/ Mirosław Sobkowiak                            Dyrektor                     Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu    Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:  Imię i Nazwisko: Agnieszka Jackowiak  Data i godzina wytworzenia informacji: 23.02.2009, 12-35  Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:  Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak  Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu  Data i godzina zatwierdzenia informacji: 23.02.2009, 12-40  
Mediacje
MEDIACJA      Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu funkcjonuje Ośrodek Mediacyjny.Ośrodek Mediacyjny działa w godzinach pracy PCPR, istnieje także możliwość dostosowania godzin pracy Ośrodka do potrzeb klientów.Ośrodek prowadzi mediacje zlecone przez sądy, jak również mediacje pozasądowe, kiedy inicjatorem postępowania mediacyjnego jest jedna ze stron konfliktu.Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania konfliktów, metodą nastawioną na dialog skonfliktowanych stron. W rozmowie stron pośredniczy bezstronny mediator – osoba, która czuwa nad przebiegiem rozmowy, rozmowy która ma doprowadzić strony do zawarcia ugody.W Ośrodku prowadzi się mediacje z różnych „dziedzin” życia, prowadzone są mediacje konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, sąsiedzkich, spraw gospodarczych, pracowniczych.      Warunkiem przystąpienia do mediacji jest zgoda obu stron na podjęcie postępowania mediacyjnego i uiszczenie opłaty.Zasady i wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego reguluje Zarządzenie Dyrektora PCPR Nr 9/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r.Dyrektor PCPR prowadzi tez listę mediatorów działających przy Ośrodku Mediacyjnym (Zarządzenie Nr 18/08 z 28.10.2008 r.)Strony mają możliwość wyboru osoby mediatora.  
Copyright (C) 2008 by keid.pl